banner

Titan special 2

These specials are weird. Enjoy~

  • Translator: Tobikage
  • TLC Checker: tyl
  • Timer: Chaos-kun, Kaitou_Kid
  • Editor: Kaitou_Kid
  • Typesetter: Kaitou_Kid
  • QC: tyl
  • Encoder: Kaitou_Kid (MKV)

[ 1080p 10bit MKV ]  |  [ 1080p 8bit MP4 ]  |  [ 720p 10bit MKV ]  |  [ 720p 8bit MP4 ]  |  [ 480p AVI ]

Back to Top